ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 • Slide 1

  Pro zákazníky

Servis a reklamace

Naše společnost TODOK pečuje o své zákazníky i po montáži. Jsme na trhu již od roku 1992, provádíme záruční i pozáruční servis a seřízení oken, dveří.
Řešíme reklamace v co nejkratších lhůtách k plné spokojenosti zákazníka. V případě nahlášení reklamace je vyslán reklamační technik, který provede posouzení reklamace a vydá písemné vyjádření.
Seřízení oken, dveří a vrat provádíme do 6 měsíců po montáži ZDARMA, po uplynutí této doby jsou seřízení a nastavení prováděny jako placené. 

OBSAH ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK A REKLAMAČNÍHO ŘÁDU:

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
II. DÉLKA A PLYNUTÍ ZÁRUČNÍ DOBY
III. VADY VYLOUČENÉ Z MOŽNOSTI REKLAMACE
IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY REKLAMACÍ:

 1. Plastové profily (rámy a křídla)
 2. Skleněné výplně
 3. Žaluzie
 4. Vnitřní a vnější parapety
 5. Sítě proti hmyzu
 6. Stavební a montážní práce

V. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ A PRŮBĚH ODSTRAŇOVÁNÍ DŮVODNĚ REKLAMOVANÝCH (ZÁRUČNÍCH) VAD
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Uplatňování práv a odpovědnosti za vady výrobků a služeb poskytovaných společností TODOK s.r.o. všem jejím zákazníkům se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Pro posouzení toho, který z uvedených právních předpisů je nutno na průběh reklamačního procesu aplikovat, je vždy rozhodný typ konkrétní smlouvy uzavřené se zákazníkem (smlouva o dílo či kupní smlouva podle občanského zákoníku). Zákon na ochranu spotřebitele se však aplikuje na každou reklamaci z obchodní situace, v níž zákazníkem byla fyzická či právnická osoba nakupující výrobky a služby od společnosti TODOK s.r.o. za jiným účelem než za účelem podnikání s nimi (např. další prodej nebo montáž).
 3. Aktuální znění tohoto reklamačního řádu je zveřejněno na internetových stránkách společnosti TODOK s.r.o. (http://www.todok.cz), přičemž v tištěné podobě je k dispozici rovněž v sídle TODOK s.r.o.

II. DÉLKA A PLYNUTÍ ZÁRUČNÍ DOBY

 1.  Záruční doba na plastové prvky dodávané společností TODOK s.r.o. činí vždy 60 měsíců. Záruční doba na příslušenství, které není standardně dodáváno s okenními výplněmi (žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu a podobně) činí 24 měsíců. Záruční doba na montážní práce tvořící součást dodávky činí 60 měsíců.
 2. Část záruční doby podle odstavce 1 překračující 24 měsíců (povinná záruční doba pro veškeré spotřební zboží) tvoří tzv. prodlouženou záruční dobu, během níž se průběh případné reklamace řídí v celém rozsahu řádně uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem a společností TODOK s.r.o.
 3. Řádně uzavřená smlouva mezi zákazníkem a společností TODOK s.r.o. může záruční doby uvedené v odstavci 1 prodloužit, popřípadě i vyloučit. Stanoví-li příslušná smlouva po dohodě se zákazníkem záruční dobu delší či kratší než 60 měsíců (avšak vždy v minimální délce alespoň 24 měsíců, jde-li o prodej a montáž nově vyrobených okenních a dveřních prvků), řídí se průběh případné reklamace v celém rozsahu příslušnou smlouvou. Pokud řádně uzavřená smlouva mezi zákazníkem a společností TODOK s.r.o. upravuje některé otázky reklamací a záručních dob odchylně od tohoto reklamačního řádu, má přednost vždy příslušná smlouva – v ostatních otázkách příslušnou smlouvou neřešených se uplatní tento reklamační řád.
 4. Počátek plynutí záruční doby je uveden vždy v ustanovení článku V. příslušné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností TODOK s.r.o. (smlouva o dílo – "Odpovědnost za vady díla v záruční době", kupní smlouva – "Odpovědnost za vady dodaného zboží"). Není-li počátek plynutí záruční doby uveden (uzavření jiné smlouvy než kupní či o dílo, uzavření smlouvy v ústní formě a podobně), počíná záruční doba plynout prvního dne následujícího po dni předání a převzetí otvorových výplní.
 5. Neposkytne-li zákazník společnosti TODOK s.r.o. potřebnou součinnost při předání a převzetí díla (smlouva o dílo) nebo při předání a převzetí objednaných plastových prvků (smlouva o dílo), společnost TODOK s.r.o. neodpovídá za jakékoli vady dodaného zboží vzniklé poté, co bylo smluvní plnění nabídnuto v souladu s příslušnou smlouvou k řádnému převzetí zákazníkovi. 1)
 6. Záruční doba končí posledním dnem sjednané lhůty v 0000 hod. Reklamované zboží musí být společností TODOK s.r.o. přijato k uplatnění reklamace nejpozději do uplynutí posledního dne záruční doby; jde-li o reklamace plastových prvků a stavebních prací, musí být oznámení o výskytu záručních vad učiněno rovněž nejpozději v poslední den sjednané záruční doby.
 7. Pro případ odstranění nepřiměřené tvrdosti si společnost TODOK s.r.o. vyhrazuje právo přijmout k vyřízení i reklamaci učiněnou v prvním pracovním dnu následujícím po dni, jímž záruční lhůta uplynula. Na využití tohoto práva nevzniká zákazníkovi žádný právní nárok. Pro přijetí reklamace je rozhodující povaha nepřiměřené tvrdosti, která zákazníkovi hrozí nebo může hrozit, přičemž její hodnocení smí se zřetelem ke všem okolnostem konkrétního případu provést pouze obchodní zástupce uvedený ve smlouvě o dílo či kupní smlouvě za zhotovitele.

1) Ustanovení tohoto a všech předchozích odstavců (1, 2, 3 a 4) neplatí, jestliže se nejedná o smlouvu připravenou společností TODOK s.r.o., neboť jiná smlouva může obsahovat ve věcech záruk a reklamací odchylná ustanovení.

III. VADY VYLOUČENÉ Z MOŽNOSTI REKLAMACE

 1. Jako reklamovatelné nemohou být uznány vady vnějších otvorových výplní vzniklé:
  1. mechanickým poškozením, neodborným seřízením a nesprávnou údržbou po okamžiku předání a převzetí díla (u smluv o dílo) nebo po okamžiku předání a převzetí objednaných prvků (u smluv kupních).
  2. neodbornou montáží po okamžiku předání a převzetí objednaných prvků dodávaných na základě kupní smlouvy (neodbornou montáží se rozumí především případ, kdy montáž prováděla jiná osoba než pověřený pracovník nebo zaměstnanec společnosti TODOK s.r.o.).
  3. používáním v podmínkách, které mohou nastolit fyzickou či chemickou nerovnováhu v návaznosti na vlastnosti stavby jako celku (např. vady projektu a materiálů použitých při stavbě) a v závislosti na specifických místních podmínkách (např. zvýšená vlhkost, prašnost, emise a podobně).
  4. vlastním nebo cizím zaviněním po okamžiku předání a převzetí díla (u smluv o dílo) nebo po okamžiku předání a převzetí objednaných vnějších otvorových výplní (u smluv kupních), přičemž pro účely odpovědnosti za vady se okamžikem předání v souladu s ustanovením článku II odstavce 5 tohoto reklamačního řádu rozumí také bezdůvodné odmítnutí předání a převzetí, ačkoli otvorové prvky (u kupní smlouvy) nebo dílo jako celek (u smlouvy o dílo) nevykazují vady způsobilé přivodit nemožnost užívat dílo nebo otvorové prvky k určenému účelu.
  5. neodborným provedením nekvalifikovaného zásahu ze strany zákazníka (např. seřizování, lakování, ohýbání, lepení a další úkony realizované svépomocí, které zasahují především do konstrukčních částí vnějších otvorových výplní a do viditelných ploch).
  6. poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (např. požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice, kroupy, spady popílků, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně).
 2. Za reklamovatelné dále nelze považovat jakékoli vady konkrétních okenních a dveřních prvků uvedené v ustanovení odstavce 1 tohoto článku vzniklé před montáží, během montáže nebo po montáži, pokud byla na základě dohody se zákazníkem na tyto konkrétní vnější otvorové výplně poskytnuta sleva. Obdobně to platí i pro reklamační vady stavebních a montážních prací
 3. Jako reklamace příslušenství, které není vyráběno společností TODOK s.r.o. a standardně dodáváno s otvorovými prvky, nemohou být uznány jeho vady vzniklé ze stejného důvodu jako vady otvorových prvků uvedené v ustanovení odstavce 1 tohoto článku.

IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY REKLAMACÍ

Informace týkající se zvláštních podmínek reklamací společnost TODOK s.r.o. poskytuje v souladu s ust. § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů ("Zákaz klamání spotřebitele").

1. Okenní a dveřní profily (rámy a křídla)

Reklamovatelnými vadami jsou výhradně vady zjevné, jež brání plnohodnotnému užívání okenního a dveřního profilu a znehodnocují jeho fyzický stav. Posouzení oprávněnosti reklamační vady (nemožnost plnohodnotného užívání a znehodnocení fyzického stavu) vychází z následujících zásad, jejichž splnění a dodržení se zákazník může dovolat:

 1. Optické vady jsou posuzovány při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 1 m pod úhlem, který odpovídá běžnému využití konkrétního prostoru. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné (obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 0,5 mm jsou přípustné, neboť je zpravidla nelze prostým okem rozeznat).
 2. Bodová a plošná poškození povrchu rámů nebo křídel a vady, jako např. škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého druhu a důvodu vzniku, jsou přípustné, je-li jejich největší rozměr menší než 3 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom plastovém prvku (rám a křídlo zvlášť).
 3. Škrábance a vrypy jsou přípustné rovněž za podmínky, že součet jejich délek na jednom plastovém prvku je menší než 90 mm, přičemž délka jednoho škrábance smí být maximálně 30 mm.
 4. Průhyb PVC profilů kolmo v rovině okna je běžný v rozmezí ± 1,9 mm na běžný metr délky profilu pro bílé profily, u barevných je povolený průhyb ± 3,8 mm. Tento průhyb je pouhým okem prakticky nerozeznatelný a je odvozen od malé tepelné vodivosti PVC profilů.
 5. Na svarech v rozích plastových prvků nesmí být vidět zbytky otřepení kašírovací fólie nebo (v případě profilů s kašírem na jedné, zpravidla vnější straně) bílá místa. Pro posuzování těchto optických vad se v celém rozsahu použije zásada uvedená v odstavci 1. Za vadu nelze považovat ani stav, kdy budou bílá místa svarů zabarvena krycí tužkou nebo voskem, nelze-li krytí či nerovnosti svarů za světelných podmínek definovaných v odstavci 1 rozeznat vůbec anebo jen s nepoměrnými obtížemi.

2. Skleněné výplně

Posouzení oprávněnosti reklamační vady (nemožnost plnohodnotného užívání a znehodnocení fyzického stavu) vychází z následujících zásad, když za závadu se nepovažuje:

 1. Zamlžení meziprostoru u speciálních skel
  Záruční doba se nevztahuje na vznik kondenzátu vodních par v meziprostoru dvojskla či trojskla a dále na izolační dvojskla, která jsou tvořena alespoň jedním sklem speciálním. Speciálními skly se rozumí taková skla, která svou povrchovou úpravou – nerovností profilu anebo nevyhovujícím chemickým složením – zamezí dokonalému utěsnění spoje hliníkového rámečku a povrchu tabule skla (považují se za ně skla ornamentní, vitrážová, chodopaková, ohýbaná, vyboulená a podobně).
 2. Výskyt interferencí (tj. křížení, průniků nebo prolínání světelného toku)
  U izolačního dvojskla (trojskla) mohou vzniknout interference ve formě spektrálních barev. Optické interference jsou charakteristickým jevem překrývání dvou a více světelných vln při setkání v jednom bodě. Vznikají náhodně (dle postavení pozorovatele ve vztahu ke sklu) a nelze je nijak ovlivnit.
 3. Efekt dvojskel
  Izolační dvojsklo má mezi tabulemi uzavřený objem vzduchu, jehož stav je určen barometrickým tlakem vzduchu. Po zabudování prvků s dvojskly, při náhlých změnách teploty anebo tlaku vzduchu mohou vznikat krátkodobá konkávní nebo konvexní prohnutí jednotlivých tabulí a tím i optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí všech izolačních jednotek.
 4. Anizotropie u tvrzených skel
  Vzniká u skla, které bylo za účelem zlepšení mechanických vlastností ošetřeno tzv. předpínacím procesem. Rozdílnými zónami napětí vzniká dvojitý lom světelných paprsků, zviditelňují se spektrálně barevné kruhy, motivy mraků a podobně.
 5. Kondenzace na vnějších plochách (rosení)
  Tvorba kondenzátu na tabuli izolačního skla směrem do místnosti je určena hodnotou součinitele tepelného prostupu "UW", vlhkostí vzduchu a vnitřní a vnější teplotou. Je podporována omezenou cirkulací vzduchu (slabým či žádným větráním, záclonami a podobně). U izolačního dvojskla s obzvlášť vysokou tepelnou izolací se může krátkodobě tvořit rosa na venkovní straně skla tehdy, je-li vnější vlhkost velmi vysoká a teplota vzduchu je vyšší než teplota povrchu tabule (typicky např. po letní bouřce, hustém sněžení při teplotách kolem nuly a podobně). Při naměřených hodnotách vzdušné vlhkosti v místnosti nad 50 % se zvyšuje pravděpodobnost vzniku kondenzace na ploše okna směrem do místnosti.
 6. Smáčivost skel
  Smáčivost povrchu vnější strany izolačního skla může být rozdílná, např. kvůli obtisku válců, prstů, etiket, vyhlazovacím prostředkům a podobně. U vlhkého povrchu skla způsobeného rosením, deštěm nebo vodou při čištění se může rozdílná smáčivost projevit opticky (tj. bude viditelná), po uschnutí však tento jev pomíjí.
 7. Izolační sklo s meziokenními příčkami
  Změnám délky meziokenních příček způsobených změnami teploty v meziskelní dutině nelze nikdy zcela zabránit. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v oblasti řezu jsou podmíněny způsobem jejich výroby, jsou však patrné až po delším zkoumání a neměly by mít žádný negativní vliv na plnohodnotné využívání plastových prvků ani na jejich estetickou stránku. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit v návaznosti na výrobní a montážní tolerance. Při násobení nepříznivých vlivů (rychlé změny teploty a podobně) se mohou u příček občas vyskytnout klapavé zvuky. Za vadu se nepovažují ani klapavé zvuky při otevírání či zavírání okenního křídla (meziskelní mřížky nejsou ukotveny protivibračními čočkami), kterým nelze nikdy dokonale zabránit z důvodu implantace mřížek do hmoty skla.
 8. Prasklina ve skle
  Přetížení skla nenadálým invazivním působením (tj. za použití síly) – typicky úderem, nárazem pohyblivých částí prvku, popřípadě i jiným způsobem, např. působením tepelně indukovaného napětí, pohyby konstrukce rámu či taktéž kontakty s konstrukcí, může vést k lomu skla. Bylo-li by pnutí skla přítomno i při jeho zpracování (řezání, broušení, frézování), nemohlo by být zpracování úspěšné. Lom (prasklina) skla vzniklá pnutím zásadně není záruční vadou.
 9. Odlišnost barev skla
  Některá skla mohou zdánlivě vykazovat tmavší odstíny – velmi mírně, téměř neznatelně do zelena, do modra či dožluta. Je to způsobeno použitím odlišného složení skloviny u toho kterého výrobce, přičemž tato nepatrná změna barevného odstínu nemá vliv na závaznou normou stanovené vlastnosti skla týkající se množství propuštěného světelného toku.

Hodnocení vad skel u plastových prvků.

Hodnotí se ze vzdálenosti 3 m při takovém úhlu pohledu, který je dán u předpokládaného pohledu používání plastového prvku (kritéria platí pro všechna skla).obr01.gif

F - zóna drážky: šířka 18 mm od hrany skla
R - okrajová zóna: plocha 10 % celkové šířky a výšky
H - hlavní zóna: velmi přísné hodnocení
Rozměry zóny R + H se u lepeného skla zvyšují o 50 %.

Zóna F 

Přípustný charakter vad pro danou zónu

 • venku ležící ploché poškození okrajů a mušle, jež neovlivňují pevnost skla a nepřekračují šířku okrajových spojení
 • uvnitř ležící mušle bez volných střepin, které jsou vyplněny těsnící hmotou
 • bodové a plošné zbytky včetně škrábanců neomezeně

Uzavřeniny, bubliny , body a skvrny:

 • plocha tabule do 1 m2 plochy: max. 4 vady o průměru menším než 3 mm
 • plocha tabule nad 1 m2 plochy: max. 1 vada o průměru menším než 3 mm


Zbytky bodové v prostoru mezi tabulemi:

 • plocha tabule do 1 m2 plochy: max. 4 vady o průměru menším než 3 mm
 • plocha tabule nad 1 m2 plochy: max. 1 vada o průměru menším než 3 mm

Zóna R

Plošné zbytky z výroby na hliníkovém rámečku:

 • max. 1 ks o plošném rozsahu menším než 3 cm2

Škrábance:

 • součet jednotlivých délek všech škrábanců: max. 90 mm
 • délka jediného škrábance: max. 30 mm

Vlasové škrábance:

 • není povoleno jejich nahromadění

Zóna H

Uzavřeniny, bubliny, bodová poškození a šmouhy:

 • plocha tabule do 1 m2: max. 2 vady o průměru menším než 2 mm
 • plocha tabule nad 1 m2: max. 3 vady o průměru menším než 2 mm
 • plocha tabule nad 2 m2: max. 5 ks vad o průměru menším než 2 mm

Škrábance

 • součet jednotlivých délek všech škrábanců: max. 45 mm
 • délka jediného škrábance: max. 15 mm

Vlasové škrábance

 • není povoleno jejich nahromadění

Zóna R+H

Uzavřeniny, bubliny, bodová poškození a šmouhy:

 • Průměr 0,50 – 1,00 mm – přípustné bez omezení mimo nahromaděnin (Nahromaděnina: v kruhové ploše o průměru 20 cm se vyskytují max. 4 vady.)

 

3. Žaluzie

Jako reklamovatelné vady žaluzií nebudou uznány následující vady (vesměs jde o poškození a dysfunkce vznikající v důsledku vadného používání):

 1. běžná dílčí nebo celkové opotřebení výrobku,
 2. nedoklápění pásků,
 3. prodření pásků,
 4. mechanické poškození jednotlivých prvků tvořících žaluzie,
 5. prasklý řetízek ovládání,
 6. šikmý chod mimo toleranci – viz níže uvedené vyobrazení.

obr02.gif

Maximální rozdíl výšek v místě pásky je dán hodnotou ±5 mm. 

4. Vnitřní a vnější parapety

Reklamovatelnými vadami mohou být výhradně zjevné vady takového charakteru, jež brání plnohodnotnému užívání parapetů a znehodnocují jejich fyzický stav. Posouzení oprávněnosti reklamační vady (nemožnost plnohodnotného užívání a znehodnocení fyzického stavu) vychází z následujících zásad:

 1. Mechanická poškození a optické vady
  Optické vady jsou posuzovány při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 1 m pod úhlem, který odpovídá běžnému využití prostoru. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné (obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 0,5 mm jsou přípustné, neboť je zpravidla nelze prostým okem rozeznat).
 2. Různodruhá povrchová poškození
  Tato poškození vnitřních i vnějších parapetů a vady (např. škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého či objektivně nedefinovatelného důvodu vzniku) jsou přípustná jen tehdy, je-li jejich největší rozměr menší než 3 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom prvku.

5. Sítě proti hmyzu

Jako reklamace sítí proti hmyzu nebudou uznány následující vady (vesměs jde o poškození a dysfunkce vznikající v důsledku vadného používání):

 1. běžná opotřebení výrobku (sedření laku, prohnutí fólie, ztráta funkčnosti upevňovacích kolíčků a podobně),
 2. vady způsobené použitím k jiným než stanoveným účelům,
 3. vady způsobené mechanickým poškozením na základě nesprávné instalace.

 

6. Stavební a montážní práce

 1. Jako reklamace stavebních a montážních prací realizovaných společností TODOK s.r.o. v případě řádného uzavření smlouvy o dílo nelze uznat takové vady, které se projeví až v rámci dokončení stavby, její modernizace nebo rekonstrukce jako celku (špatné osazení v návaznosti na zateplení, úpravy a opravy venkovních i vnitřních omítek a jakékoli jiné úpravy exteriéru nebo interiéru stavby, dále vady realizovaných prací vznikající po řádném předání díla z důvodu chybně vypočtené statiky stavby či eventuálních pohybů jejího podloží a podobně).
 2. Provádí-li stavební a montážní práce jiný dodavatel než společnost TODOK s.r.o., nelze jako reklamace uznat žádné vady takto realizovaných prací.
 3. Jako reklamace dále není možno uznat následující zásahy:
  1. odstranění podkladových profilů či vyrovnávacích podložek;
  2. odstranění kotvících prvků;
  3. další zásahy nerealizované pracovníky společnosti TODOK s.r.o. a v konečném důsledku způsobilé ovlivnit kvalitu stavebních a montážních prací.

V. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ A PRŮBĚH ODSTRAŇOVÁNÍ DŮVODNĚ REKLAMOVANÝCH (ZÁRUČNÍCH) VAD

 1. Společnost TODOK s.r.o. přijímá reklamace písemně nebo osobně prostřednictvím pověřených pracovníků na obchodních zastoupeních uvedených v ustanovení článku I tohoto reklamačního řádu. Není-li v řádně uzavřené smlouvě mezi zákazníkem a společností TODOK s.r.o. sjednáno něco jiného, lze jako oprávněné přijímat výhradně osobní anebo písemné reklamace podané tak, aby z nich bylo zřejmé, jaké konkrétní části zakázky se týká (okenní či dveřní prvek, skleněná výplň, příslušenství, stavební a montážní práce). Každá reklamace musí být natolik konkrétní, aby z ní bylo možno jednoznačně určit charakter reklamované vady a na jakém prvku byla zjištěna.
 2. Vyplnění a elektronickou poštou realizované zaslání reklamace obsahujícího podrobný popis reklamované vady podle odstavce 1 se (z důvodu možného nedoručení na základě poruchy serverů, software či jiných výpadků) nepovažuje za písemné uplatnění reklamace v souladu s tímto reklamačním řádem.
 3. Společnost TODOK s.r.o. si vyhrazuje právo odepřít přijetí nebo vyřídit řádně učiněnou reklamaci záruční vady, pokud zákazník neprokáže řádné zaplacení kupní ceny, resp. ceny díla. Podmínkou k uplatnění a vyřízení reklamace (záruční vady) je dále předložení originálního stejnopisu smlouvy o dílo, popřípadě kupní nebo jiné smlouvy řádně uzavřené se společností TODOK s.r.o.; řádným uzavřením se zde rozumí především smlouva oboustranně podepsaná a bez známek dispozice s jejím stejnopisem. Předloží-li zákazník řádně uzavřenou smlouvu a v průběhu reklamačního řízení bude zjištěno, že nastala některá ze skutečností zakládajících oprávnění společnosti TODOK s.r.o. reklamaci v souladu s příslušnou smlouvou nebo tímto reklamačním řádem odmítnout, může být reklamovaná (záruční) vada odstraněna pouze po výslovné dohodě se zákazníkem a výhradně na jeho náklady. K podepisování smluv se zákazníky společnosti TODOK s.r.o. jsou výslovně oprávněni:
  1. statutární orgány společnosti TODOK s.r.o. v souladu s aktuálním výpisem z obchodního rejstříku;
  2. ředitelé (vedoucí) oddělení a další vedoucí pracovníci společnosti TODOK s.r.o., jakož i ostatní zaměstnanci společnosti, jestliže disponují řádným pověřením statutárních orgánů anebo tento úkon činí v rámci svého pracovního zařazení v souladu s pracovní smlouvou;
  3. všichni pověření pracovníci či zaměstnanci obchodních zastoupení a autorizovaných prodejců společnosti TODOK s.r.o. uvedených v ustanovení článku I tohoto reklamačního řádu.
 4. Umožňuje-li to povaha vady na reklamované věci, je možné takovou věc zaslat k reklamaci na adresu příslušného obchodního zastoupení či autorizovaného prodejce společnosti TODOK s.r.o. provozovatelem poštovních služeb, a to na vlastní náklady a odpovědnost zákazníka. Zásilka musí být viditelně označena nápisem "REKLAMACE" a obsahovat reklamovanou věc včetně případného příslušenství, kopii řádně uzavřené smlouvy, podrobný popis závady, doklad o zaplacení kupní ceny (ceny díla) a kontaktní údaje zákazníka (zpáteční adresa a telefonní číslo). Zaslání nového zboží – bude-li reklamace uznána jako oprávněná – hradí v plném rozsahu společnost TODOK s.r.o.. V případě neoprávněné reklamace uhradí zákazník společnosti TODOK s.r.o. veškeré účelně vynaložené náklady týkající se vyřízení reklamace (viz odstavec 9 tohoto článku) a reklamovaná věc bude zaslána na adresu uváděnou zákazníkem jako kontaktní.
 5. Nestanoví-li řádně uzavřená smlouva mezi zákazníkem a společností TODOK s.r.o. anebo jiná výslovná dohoda se zákazníkem něco jiného, rozhodne příslušný pracovník centrály společnosti TODOK s.r.o. v Klenovicích o reklamaci ihned, jinak (ve skutkově složitých případech) nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění (nahlášení) vady. Do uvedené lhůty se v závislosti na druhu reklamovaného výrobku (např. okno, dveře, parapet atd.) anebo povaze reklamované služby (např. montáž, zednické zapravení atd.) nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 6. Společnost TODOK s.r.o. se zavazuje odstranit každou řádně reklamovanou a uznanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li se zákazníkem dohodnuta doba delší. Delší doba je nezbytná např. pro odstranění reklamovaných poškození okenních a dveřních profilů (rámů i křídel), kování nebo izolačních dvojskel a trojskel a rovněž pro kompletní výměnu celého reklamovaného prvku. Dohoda o delší lhůtě k odstranění reklamované vady bude dle možností obsažena v reklamačním protokolu, popřípadě může vyplývat z jiných písemností týkajících se jednotlivého obchodního případu. Dohodu o delší lhůtě lze učinit i ústně, avšak důkazní břemeno ohledně takového tvrzení u příslušného orgánu nese strana, která tvrdí, že k dohodě došlo.
 7. O každé reklamaci (záruční vadě) je sepisován reklamační protokol, který podepisuje pracovník společnosti TODOK s.r.o. (zpravidla reklamační technik) a zákazník nebo jeho oprávněný zástupce. Sepsání reklamačního protokolu není třeba, jestliže lze reklamovanou (záruční) vadu odstranit odpovídajícím způsobem ihned a zákazník sepsání reklamačního protokolu výslovně odmítne. V reklamačním protokolu sepisovaném se zákazníkem – fyzickou osobou (spotřebitelem) budou obsaženy tyto informace:
  1. kdy zákazník právo reklamace (záruční vadu) uplatnil;
  2. jaká vada je předmětem reklamace (uplatnění záruční vady) a jaký způsob vyřízení reklamace (záruční vady) zákazník požadoval;
  3. potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (včetně potvrzení o provedení opravy a délce jejího trvání); a případně též
  4. důvody vedoucí k zamítnutí (odmítnutí) reklamace.
 8. Nebudou-li v ustanovení předchozího odstavce uvedené informace obsaženy v reklamačním protokolu anebo tento protokol nebude na žádost zákazníka sepisován, vydá společnost TODOK s.r.o. písemný přípis, který je musí obsahovat. Přípis bude zaslán zákazníkovi doporučeně na adresu udávanou jako kontaktní.
 9. Bude-li zjištěno, že tvrzená vada není vadou reklamovatelnou (záruční), je společnost TODOK s.r.o. oprávněna požadovat veškeré účelně vynaložené náklady spojené s vyřizováním neoprávněné reklamace (zejména náklady na vyhotovení eventuálních znaleckých posudků, poštovné, správní a soudní poplatky a podobně). 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád společnosti TODOK s.r.o. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2024.
 2. Tento reklamační řád zavazuje všechny zaměstnance společnosti TODOK s.r.o. i všechna obchodní zastoupení společnosti TODOK s.r.o.; nevztahuje se však na autorizované prodejce, pokud výrobky společnosti TODOK s.r.o. prodávají pod svým jménem a na vlastní odpovědnost, ledaže se sami o jeho závazném použití rozhodnou. Počínaje dnem jeho účinnosti zanikají veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti uplatňované a dodržované při vyřizování reklamací, nejsou-li součástí řádně uzavřených smluv mezi zákazníkem a společností TODOK s.r.o.
 3. Ustanovení tohoto reklamačního řádu lze měnit a doplňovat v souladu se zákony uvedenými v ustanovení jeho článku I.
 4. Tento reklamační řád ve znění účinném k 1. lednu 2024 byl řádně schválen vedením společnosti TODOK s.r.o.

Seřízení oken a dveří provádíme do 6 měsíců po montáži ZDARMA, po uplynutí této doby jsou seřízení a nastavení prováděny jako placené.

 • RI okna

 • EUROokna

 • R.S.P s.r.o.

 • Den Braven

 • WÜRTH