ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
  • Slide 1

    Pro zákazníky

Poradenství

ČASTÉ DOTAZY A ODPOVĚDI

Co je součinitel prostupu tepla „U (W/m2K)“?

Nejdůležitější technický parametr okna je součinitel prostupu tepla, který udává, kolik Wattů tepelné energie je předáno stavebním materiálem na ploše 1m2 za hodinu při tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou. Čím nižší je tedy hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti. V souvislosti s okenními výplněmi bývají uváděny tři typy součinitele prostupu tepla: Součinitel prostupu tepla Uf systém udává hodnotu U pro systém rámu a křídla, součinitel prostupu tepla Ug udává hodnotu U pro zasklení, součinitel prostupu tepla Uw udává hodnotu U celého okna. Při porovnávání součinitele prostupu tepla je nutno pamatovat na tu skutečnost, že někteří výrobci uvádějí pouze hodnotu součinitele prostupu tepla pro zasklení, což především u tříkomorových systémů může vzbudit dojem lepších tepelně izolačních hodnot, než jakých ve skutečnosti celé okno dosahuje.

Co znamená termín "tepelný most"?

Tepelný most je místo, které vede teplo lépe než jeho okolí. U okna se jedná o celý rám a okraj skleněné výplně. Cílem je tedy zamezit úniku tepla, touto slabinou tzn. přerušení tepelného mostu.

Jak správně větrat?

Nová okna si žádají určité změny v návycích. Vaše nová okna budou těsnit podstatně lépe než ta původní. Proto je nutné přizpůsobit režim větrání místností novému stavu. Stará okna většinou netěsnila nejen po stránce tepelné, ale také jimi procházel několikanásobek doporučeného množství vzduchu. To mělo za následek vysoké ztráty tepla jak prostupem, tak i infiltrací. Nová okna zamezí oba úniky, je však třeba určitou výměnu vzduchu zachovat. Lze to zajistit několika způsoby. Ideální je nucené, plně kontrolované větrání s omezením tepelných ztrát, nejjednodušší je pravidelné větrání místností, ve kterých pobýváme. Možností je hned několik: otevřeným oknem - vhodné na rychlé, krátkodobé provětrání především při nízkých teplotách, sklopeným oknem – vhodné pro dlouhodobé větrání pouze při vyšších teplotách, srovnatelných s teplotou v místnosti, mikroventilací (štěrbinové větrání) - umožňuje větrat víceméně trvale - hodí se však jen v určitém rozsahu teplot, infiltrací (úprava těsnění) - trvalé větrání, zajišťující hygienickou výměnu vzduchu při extrémních (výpočtových) teplotách.

Proč zvolit právě okna od firmy T.O.D.O.K ?

Rozhodně kvůli garanci kvality a spolehlivosti, našemu dobrému jménu vůbec. Klientům vysvětlujeme, že nejdůležitější vlastností výrobků, které si kupují víceméně na celý život, je a musí být spolehlivost. Proto jsme je nikdy nešidili a nešidíme na základních ani pomocných materiálech. Celý výrobní i montážní řetězec máme obsazen kvalitou, a to nás odlišuje od konkurence.

Jak se připravit na montáž?

Bez Vaší spolupráce a pochopení se neobejdeme. Prosíme, abyste si tuto část přečetli a zachovali se v jejím duchu, abychom mohli dostát všem závazným termínům dohodnutým s Vámi ve smlouvě o dílo. V dohodnutý čas, který vychází z řádně uzavřené smlouvy, potřebujeme k plynulému provedení všech prací bezvadně zpřístupnit byt nebo dům. Doporučujeme, aby zpřístupnění zajistila odpovědná osoba, tedy osoba oprávněná k převzetí díla podle smlouvy. Podlahy doporučujeme zakrýt tvrdým kartonem, a to nejen v místě montáže samé (u oken a dveří), ale i celou cestu od vchodu až po místo montáže. Předejdeme poškození podlahy v případě pádu nebo jiné náhody. Nábytek a veškeré vybavení interiéru je ideální zakrýt plastovou fólií, kterou by průvan vzniklý po vybourání starých oken a dveří neměl odfouknout. Je-li použitá fólie lehčí, pro větší jistotu ji na volných koncích zatížíme. U montážního otvoru (ten zůstane po odstranění starých oken a dveří) potřebujeme k bezpečné manipulaci s novými prvky a k jejich montáži prostor cca 1,5 metru. Pro montáž schodišťových oken nepřístupných nebo obtížně přístupných zevnitř je po dohodě nutné zajistit lešení.

Základní postup při montáži oken a dveří.

Po příjezdu nejdříve rozneseme nová okna a dveře co nejblíže starým prvkům – to budou příští montážní otvory. Následně provedeme demontáž starých křídel a rámů, jejich odnos a likvidaci, a poté přípravíme montážní otvory: upravíme je k přesnému usazení nových prvků, začistíme, případně napenetrujeme (pro lepší přilnavost). Rámy nových oken a dveří usadíme a důkladně vyvážíme. Jakmile zajistíme jejich přesné uchycení ve všech rovinách, upevníme je (šrouby nebo kotvami) a obvod zapěníme polyuretanovou (PUR) pěnou.

Potom nasadíme nová křídla, provedeme důkladné seřízení celého prvku (těsnících gum, dorazů a zejména hladkého chodu kování) a namontujeme příslušenství: žaluzie, sítě proti hmyzu, dětské pojistky. Následuje zapravení vnitřních i vnějších špalet a montáž parapetů. Jakmile provedeme hrubý úklid, seznámíme Vás s ovládáním a údržbou nových oken a dveří a předáme Vám návod na jejich údržbu v podobě názorného letáku.

Celou montáž včetně zednických prací a montáže parapetů zachytíme do předávacího protokolu, kterým realizaci díla jako celku končíme. Budeme rádi, když nám potom Vy sami napíšete v předávacím protokolu, jak jste byli s naší prací spokojeni anebo zda se vyskytly nějaké problémy.

Zednické zapravení a montáž parapetů

Pokud je součástí díla zednické zapravení a montáž vnitřních parapetů, začneme tyto úkony provádět po seřízení nových prvků. Některé úkony se navzájem doplňují a navazují jeden na druhý, takže konkrétní postup zrovna ve Vašem případě přizpůsobíme jak podmínkám konkrétní nemovitosti, tak Vašim potřebám. Klasické zednické zapravení můžeme zahájit ihned po zatuhnutí PUR pěny. Okenní otvor nejdříve zbavíme zbytků pěny oříznutím, žaluzie olepíme ochrannou páskou a podklad napenetrujeme pro lepší přilnavost omítky nebo vyrovnací vrstvy. Horní a boční špaletu nahrubo omítneme a podbetonujeme parapetní rovinu (podklad pro usazení vnitřního parapetu), posléze naneseme jemnou (tzv. „fajnovou“) omítku a spojíme ji za pomoci jemného vyhlazení se stávající omítkou. Nakonec usadíme vnitřní parapety na montážní lepidlo nebo PUR pěnu, seřízneme jejich konce podle potřeby a nasadíme boční krytky.

Vzniklé spáry zahladíme akrylovým tmelem. Zednické zapravení s použitím polystyrenu na špaletách montážního otvoru má v mnoha směrech identický průběh jako klasické zapravení. Rozdíl však spočívá v tom, že na původní špalety nalepíme speciální polystyrenové pásy dle rozměru špalety, osadíme je hliníkovými rohy (kvůli rozměrové stabilitě), nalepíme tzv. „perlinku“ (speciální fólii, která udrží omítku na hladkém podkladu) a přestěrkujeme. Základní zapravení venkovních špalet provedeme kolem okna hrubou omítkou a akrylovým tmelem. Je-li součástí díla montáž venkovních parapetů, zahajujeme ji stejně jako u vnitřních parapetů podbetonováním parapetní roviny, pokud je zapotřebí. Pokračujeme úpravou seříznutím na požadovaný rozměr, usazením pomocí akrylového lepidla a přišroubováním k podkladovému profilu. Zednické zapravení a montáž předáváme zpravidla v rámci předání a převzetí celého díla, tyto úkony Vám však můžeme předat zvláštním (samostatným) předávacím protokolem.

Likvidace odpadu a ochrana životního prostředí

Odpady vzniklé při montáži a demontáži oken a dveří, při činnostech spojených se zednickým zapravením a montáží parapetů jsou předány k využití, popř. likvidaci oprávněné osobě k nakládání s odpady, v souladu s požadavky právních předpisů (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. atd.). Ve společnosti T.O.D.O.K spol s.r.o. je odpad tříděn, je upřednostněno jeho materiálové využití – recyklace (tabulové sklo z demontovaných oken) a pokud není možno odpad recyklovat, je předán k likvidaci uložením na skládku ( znečištěná stavební suť se zbytky dřeva, plastu…). Stejně tak i nebezpečné odpady (obaly od PU pěn, tmelů, lepidel…) jsou předávány oprávněné osobě, která má na nakládání s těmito odpady zákonná povolení. Společnost T.O.D.O.K spol. s.r.o. tak dodržuje požadavky právních předpisů z oblasti odpadového hospodářství a tím přispívá i k ochraně životního prostředí.

  • RI okna

  • EUROokna

  • R.S.P s.r.o.

  • Den Braven

  • WÜRTH