ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 • Slide 1

  Pro zákazníky

Ochrana osobních údajů

ZÁKLADNÍ INFORMACE
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve společnosti T.O.D.O.K. spol. s r.o.

poskytované ve smyslu čl. 12 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM (čl. 13 a 14 nařízení)

I.1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost T.O.D.O.K. spol. s r.o., IČ 482 01 936, se sídlem Klenovice 154, Klenovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Č. Budějovicích, v oddíle C, vložce 2352.

e-mail: todok@todok.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

I.2. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob za tímto účelem:

 1. uzavření a plnění smluvního vztahu se subjektem údajů,
 2. splnění právních povinností stanovených právními předpisy,
 3. ochrany svých oprávněných zájmů, kterými jsou zejména výkon podnikatelské činnosti a ochrana majetku správce údajů,
 4. provádění marketingu (např. zasílání obchodních nabídek). Pro tyto účely musí mít správce zajištěn předchozí souhlas subjektu údajů. Souhlas lze kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno vážně a srozumitelně, v písemné formě a musí být prokazatelně doručeno správci údajů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů je dán obecně platnými právními předpisy.

I.3. Příjemci údajů

Správce údajů je povinen v zákonem stanovených případech poskytnout osobní údaje třetím osobám (např. orgány činné v trestním řízení, soudy, soudní exekutoři, správce daně, atd.). Správce je za splnění zákonných podmínek a na základě zpracovatelské smlouvy oprávněn osobní údaje v nezbytném rozsahu předávat třetím osobám za účelem jejich zpracování pro správce (auditoři, daňový poradci, externí účetní, notáři, advokáti, atd.). Jiným osobám, než shora uvedeným, nejsou bez souhlasu subjektu údajů osobní údaje poskytovány.

I.4. Předání údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Správce údajů deklaruje, že nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.

I.5. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou u správce uloženy po dobu nezbytně nutnou, která se odvíjí od účelu jejich zpracování a příslušné právní úpravy v platném znění (občanský zákoník, zákoník práce, zákon o účetnictví, atd.).

Po uplynutí doby pro uložení osobních údajů budou tyto skartovány tak, aby byla zajištěna jejich další nepoužitelnost.

I.6. Další informace

Je-li to nezbytné pro zajištění transparentního a spravedlivého zpracování, poskytne správce údajů subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů další informace (o konkrétní době uložení osobních údajů, o právu na přístup k osobním údajům, jejich opravu a výmaz, omezení zpracování, o právu vznést námitku a právu na přenositelnost, o právu odvolat udělený souhlas, o právu podat stížnost, o důvodu požadavku poskytování osobních údajů a důsledku neposkytnutí, o existenci a rozsahu automatizovaného rozhodování, včetně profilování).

I.7. Způsob a rozsah získání osobních údajů

Správce údajů získává osobní údaje výlučně od subjektu údajů v rozsahu potřebném pro daný účel. S ohledem na konkrétní účel zpracovává správce údajů zejména tyto osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, bydliště, další kontaktní a fakturační údaje a údaje vyplývající ze vzájemné komunikace.

II. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ (čl. 15-22, čl. 34)

Práva subjektu údajů vyplývající z dalších ustanovení tohoto oddílu lze uplatnit na základě písemné žádosti podané osobně v sídle správce údajů nebo elektronicky na adrese: todok@todok.cz. Správce údajů žádost posoudí a poskytne subjektu údajů odpovídající informace. Informace správce poskytne ve lhůtě jednoho měsíce, pokud s ohledem na složitost věci není odůvodněná lhůta delší. O prodloužení lhůty o max. další dva měsíce je správce povinen subjekt údajů informovat v původní lhůtě.

Informace se poskytují bezplatně. V případě zjevně nedůvodných nebo opakujících se žádostí je správce oprávněn požadovat zaplacení přiměřeného poplatku nebo žádost odmítnout.

Subjekt údajů je oprávněn podat podnět nebo stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; http://www.uoou.cz/.

II.1. Právo přístupu (čl. 15)

Každý subjekt údajů má právo žádat informaci, zda správce údajů zpracovává jeho osobní údaje. V případě zpracování osobních údajů je subjekt údajů oprávněn dále žádat informaci o:

 • charakteru zpracovávaných údajů a účelu jejich zpracování,
 • příjemci údajů, kterému byly nebo budou údaje zpřístupněny,
 • době uložení údajů,
 • existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování údajů a práva vznést námitku proti zpracování,
 • existenci práva podat stížnost u dozorového orgánu,
 • zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů,
 • automatizovaném rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má nárok na kopii zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutím kopie nesmí být dotřeno právo jiných subjektů osobních údajů.

II.2. Právo na opravu (čl. 16)

Subjekt údajů má právo žádat opravu a doplnění osobních údajů.

II.3. Právo na výmaz – „právo být zapomenut“ (čl. 17)

Pro případ, že to nevylučují právní předpisy, je subjekt údajů oprávněn žádat výmaz osobních údajů a správce údajů je povinen tomuto požadavku vyhovět (např.: odvolání uděleného souhlasu, oprávněná námitka, pozbytí důvodu zpracování, protiprávní zpracování, atd.).

II.4. Právo na omezení zpracování (čl. 18)

Pro případ, že to nevylučují právní předpisy, je subjekt údajů oprávněn žádat omezení zpracování osobních údajů na rozsah nezbytně nutný a správce údajů je povinen tomuto požadavku vyhovět (např.: námitka nepřesnosti, protiprávní zpracování, atd.). 

II.5. Právo na přenositelnost údajů (čl. 19)

Pro případ, že to nevylučují právní předpisy, má subjekt údajů právo žádat o vydání osobních údajů předaných správci v ucelené formě a právo žádat, aby byly jeho osobní údaje předány jinému správci údajů.

II.6. Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování (čl. 21 a 22)

Subjekt údajů je oprávněn vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů správce a přímého marketingu, včetně profilování.

Subjekt údajů je oprávněn žádat, aby nebyl předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

V Klenovicích dne 25. května 2018

 • RI okna

 • EUROokna

 • R.S.P s.r.o.

 • Den Braven

 • WÜRTH